Leden van de MR
Namens de ouders: Sipke Douma en Rutger Spoelstra
Namens het team: Mariëtte van Harn en Melina Schoeman

De vergaderingen van de MR zijn openbaar tenzij het over vertrouwelijke zaken gaat. Iedereen is welkom om de vergaderingen bij te wonen. U bent van harte welkom na aanmelding.

Contact opnemen met de MR kan door te mailen naar
mrkoepelschool@vhsede.nl.

Om het werk goed uit te voeren heeft de MR de volgende rechten gekregen:

Informatierecht
Het bevoegd gezag moet de MR inlichten over zijn bezigheden omtrent beleidsvoornemens, financiën, organisatorische en onderwijskundige zaken. De MR heeft recht op overleg met het bevoegd gezag over deze zaken.

Initiatiefrecht
Dit houdt in dat de MR de bevoegdheid heeft om over alle aangelegenheden die de school aangaan een voorstel of standpunt bij het bevoegd gezag neer te leggen. Zowel vanuit de personeelsgeleding als de oudergeleding kunnen voorstellen ingediend worden.

Adviesrecht en instemmingsrecht
Dit wil zeggen dat bij bepaalde, in het reglement van de MR genoemde besluiten, het bevoegd gezag instemming of advies bij de MR moet vragen. Het bevoegd gezag mag zonder de instemming van de MR zijn besluit niet uitvoeren. Een advies mag genegeerd worden.

De gemeenschappelijke medezeggenschapraad (GMR) van de stichting waar onze school onderdeel van is, wordt vanuit onze school vertegenwoordigd door Erwin van Dam.