Waardevol
Elk kind is een geschenk van God en uniek geschapen. Dit maakt dat de zorg voor onze kinderen verder gaat dan alleen het geven van goed onderwijs. Wij investeren in persoonlijke relaties waardoor zij zich gezien en geliefd voelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op CKC De Koepel relatie, competentie en autonomie ervaren.

Er heerst bij ons een positieve, ontspannen en open sfeer. Deze kenmerkt zich door een sfeer waarin leerkrachten, ouders en kinderen zich gezien weten, zich veilig voelen en waarin een goed werkklimaat heerst. Een veilig pedagogisch school- en klassenklimaat, waar elke leerkracht, ouder en kind zich gerespecteerd en geaccepteerd voelt, is een voorwaarde voor kinderen om tot ontwikkeling te komen. In onze school en in elke klas zijn er heldere regels, structuren en afspraken om deze leer- en leefomgeving te realiseren. Deze geven houvast en voorspelbaarheid. Voorspelbaarheid geeft veiligheid.

Met ons onderwijs willen wij een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het leven van de kinderen bij ons op school.

Jij bent van waarde, jij bent kostbaar in onze ogen

Doelgericht
Goed onderwijs begint bij het stellen van hoge, passende en haalbare doelen. De vragen ‘Wat willen wij kinderen leren, hoe leren wij ze dit en waarom willen wij ze dit leren?’ helpen ons bij het vormgeven van ons onderwijs.

Kinderen leren makkelijker en beter als zij weten waarom zij iets leren. Ons interactief lesgeven vanuit gerichte doelen vergroot de betrokkenheid en het halen van de gestelde doelen. Het doelgericht aanleren van de basisvaardigheden van de vakgebieden taal en rekenen neemt binnen ons onderwijs een grote plaats in.

De doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met 8 zorgt ervoor dat er een goede en stevige basis gelegd wordt. Moderne en eigentijdse methodes ondersteunen ons bij het geven van goed onderwijs. ICT (-vaardigheden) zetten wij, naast deze methodes, in waar het ons onderwijs ondersteunt en/of verbetert.

Het onderwijs op CKC De Koepel vindt plaats binnen het klassikale lesgeven vanuit het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat wij groepen hebben waarin kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar zitten. Wij stellen per groep per vakgebied hoge, haalbare groepsdoelen. Naast onze groepsdoelen streven wij ernaar binnen het klassensysteem optimaal te differentiëren op drie niveaus. Binnen de mogelijkheden van onze school worden doelen individueel bijgesteld, passend bij het niveau, de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van het kind. Dit zorgt voor goed, passend en doelgericht onderwijs.

Goed onderwijs, klassikaal, met oog voor verschillen

Uitdagend
Wij werken binnen alle groepen projectmatig aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, techniek en kunstzinnige oriëntatie. De woorden waardevol, doelgericht en uitdagend komen sterk naar voren in dit projectmatig onderwijs. Het zorgt voor onderzoeken en ontdekken, kortom uitdagend onderwijs.

Het zelfstandig leren, samen werken, samen leven en samen leren wordt vanuit de projecten verder ontwikkeld, evenals het creatief denken en doen. Er wordt gebruik gemaakt van de verschillende talenten van de kinderen. Op deze wijze leren zij nieuwe vaardigheden die ze kunnen gebruiken in de toekomst. De leerkracht stimuleert hierin het kind om ook nieuwe talenten te ontdekken en vaardigheden te ontwikkelen.

De projecten sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Dit prikkelt de intrinsieke motivatie en vergroot de betrokkenheid bij het leren. Informatie beklijft hierdoor beter. Door samenhang in de leerstof aan te brengen en de maatschappij bij het leren te betrekken, leren de kinderen verbanden te leggen tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen. Kinderen leren te onderzoeken, vragen te stellen, antwoorden te zoeken en zelf conclusies te trekken. Kinderen worden op deze wijze meer eigenaar van hun eigen leerproces. De methodiek van Jeelo ondersteunt ons hierbij.

Wij staan voor wat we zeggen. Het is zichtbaar in wat wij doen